Zorg

Zorgvisie

Vanuit onze visie ‘Optimale kansen voor iedereen’ werken we aan een school waar we zorg dragen voor elk kind, rekening houdend met de draagkracht van de school.

Wij willen elk kind maximale kansen bieden, zowel naar het cognitieve als naar het sociaal-emotionele.

Wij bieden zorg op de 4 niveaus van het zorgcontinuüm.

Fase 0: Brede basiszorg

De klasleerkracht is in deze fase de spilfiguur. We creëren een krachtige leeromgeving en proberen  de leerstof af te stemmen op de behoeften van de leerling. We beogen om elk kind, op zijn niveau, vorderingen te laten maken. De zorgleerkrachten ondersteunen de leerkrachten hierbij.

Organiseren van binnenklasdifferentiatie,

  • binnen de vakken wiskunde en taal werken de leerlingen gedifferentieerd, dit kan zijn door taken aan te passen of door de werktijd te laten verschillen.

  • zelfstandig werk, contractwerk, hoekenwerk wordt aangepast aan de specifieke noden van het kind.

  • stappenplannen en andere hulpmiddelen worden ter beschikking gesteld indien nodig.

 

CLIM

CLIM staat voor Coöperatief leren in multiculturele groepen. We gebruiken CLIM als middel om een aantal vaardigheden en attitudes te verwerven.

 

De basisattitudes zijn:

  • Iedereen kan iets, niemand kan alles

  • Je hebt recht om hulp te vragen

  • Je hebt de plicht om hulp te bieden

  • Samen zijn we slimmer

 

In de kleuterschool, het eerste en tweede leerjaar gebeurt dit d.m.v. voorbereidende oefeningen.

In het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar gebeurt dit a.h.v. CLIM-thema’s.

 

EQ-groepjes en SOS-conflicten

In kleine groepjes wordt er gewerkt aan het welbevinden van de leerlingen.

 

Gezelschapsspelletjes

De kleuterjuffen spelen gezelschapsspelletjes met de kleuters.

Hierbij worden ze gestimuleerd om taal te gebruiken, maar ook wiskundige basisbegrippen worden ingeoefend en sociale vaardigheden komen aan bod.

 

Schrijfdans 

Zowel kleuters als kinderen van de lagere school ontwikkelen hun schrijfmotoriek met deze muzikale methode.

 Schrijfdans is een unieke schrijf- en bewegingsmethode om kinderen vlot, vloeiend en veerkrachtig te leren schrijven. 

 Leren schrijven met Schrijfdans is vanuit je natuurlijke bewegingen in de ruimte je eigen zwaai en draai vinden op het schrijfoppervlak, daarna je eigen vorm. 

 Schrijven, schrijftekenen of –voor de allerjongsten– schrijbelen worden begeleid door muziek. In het speel- of gymlokaal of aan de tafel. In de lucht, op het bord en op papier.

 

Bib

In de school is een bib aanwezig, waar leerlingen op regelmatige basis een boek op maat kunnen kiezen. 

 

Fase 1: Verhoogde zorg

Als we ondervinden dat de basiszorg niet volstaat, worden er na een zorgoverleg, andere acties ondernomen. We bepalen deze acties naar gelang de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling.

Aanpassing van instructie, opdrachten en/of werkvorm.

Extra uitdaging

Leerlingen komen wekelijks naar de klimopklas van juf Margot. Hierin wordt gewerkt in thema’s met andere leerstof dan in de klas. Zo wordt er kennis gemaakt met Engels, het Griekse alfabet, andere talstelsels, … Het doel is om deze leerlingen een extra uitdaging te geven, om hen te leren leren, en te doen inzien dat het niet altijd evident is om alles altijd ‘zomaar’ te kunnen.

 Hiernaast krijgen ze ook een extra map mee naar de klas, waar ze zelfstandig kunnen werken aan andere oefeningen dan aangeboden in de klas.

 

Anderstaligen

Juf Maja, juf Anne geven aan anderstalige nieuwkomers een taalbad Nederlands. Zij bezorgen de klasleerkrachten/ kleuterleidsters materiaal om, ook in de klas, deze kinderen te stimuleren de Nederlandse taal zo veel mogelijk in te studeren.

 

Fase 2:Uitbreiding van zorg

Als de vorige twee fasen ontoereikend zijn, kunnen we spreken van leer,- gedrags-,of ontwikkelingsproblemen en leer,- gedrags- of ontwikkelingsstoornissen.

Hierbij wordt steeds het CLB betrokken, zij kunnen mee zorgen voor de juiste diagnosebepaling.

Na een MDO (multidisciplinair overleg) wordt een individueel handelingsplan opgesteld.

 

Samenwerken met externen (buiten de schooluren), zoals logopedisten, psychologen, revalidatiecentrum,...

GON-samenwerking. (geïntegreerd onderwijs).

Dit overheidsinitiatief zorgt voor opvang van leerlingen met specifieke onderwijsnoden in het

gewoon onderwijs. Hiervoor komen leerkrachten uit het bijzonder onderwijs de klasleerkracht

gedurende enkele uren ondersteunen.

ION-samenwerking.

inclusie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager onderwijs.

 

Doorstroming en oriëntering

Zittenblijven

We opteren om zoveel mogelijk leerlingen bij hun leeftijdsgenoten te laten opgroeien. Het kan echter zijn, dat het beter voor het welbevinden van de leerling is, om de leerstof van het vorige leerjaar terug te zien. Dan kan er door de school beslist worden om te blijven zitten.

 

Klassenraad

Op het einde van het zesde leerjaar wordt er, aan de hand van rapporten, beslist of een leerling het getuigschrift van de lagere school behaalt. Dit wordt gedaan door de leerkrachten van het 5e en het 6e leerjaar, de zorgcoördinator en de directie, en het CLB. Ook wordt op het rapport een oriëntering voor het secundair onderwijs meegegeven.

 

Omwegklas

Juf Annemie begeleidt leerlingen die in het 4e, 5de en 6e  leerjaar voorbereid worden op het eerste jaar secundair onderwijs in de B-stroom. De leerstof van deze leerlingen wordt op maat van de leerlingen afgestemd, en ook krijgen ze uitleg over de structuur en werking van de middelbare school. Zo verloopt de overgang van de lagere school naar het beroepsvoorbereidend jaar vlotter. De kans op slagen verhoogt daardoor.

 

Fase 3: Overstap naar een school op maat

De inspanningen die wij als school doen om de nodige zorg voor een leerling te realiseren, hebben niet altijd het gewenste resultaat. In zo’n situatie kunnen wij, na overleg met ouders en CLB, het advies geven voor een overstap naar een andere school.

Ons Onderwijs