top of page

Onze visie

Vanuit de pijler ‘Optimale kansen voor iedereen’ uit de schoolvisie, werken we aan een school waar we zorg dragen voor iedereen. We proberen steeds op zoek te gaan naar hulpmiddelen die op maat zijn van elke kleuter. Hierbij houden we de draagkracht van de school in het oog.  

 

Wij willen elke kleuter maximale kansen bieden, zowel naar het cognitieve, het motorische als naar het sociaal-emotionele.  

 

Binnen het zorgteam bespreken we wie welke taak op zich kan nemen.

We kijken hierbij naar de noden van de kleuter binnen de klas.

Zorgnoden kunnen doorheen het jaar veranderen.

 

We streven naar maximale klasinterne ondersteuning.  

Tijdens het jaar worden op vaste tijdstippen kindoverleg en MDO (multidisciplinair overleg) gehouden. Tijdens dit overleg worden de kinderen besproken en bekijken we, eventueel samen met CLB, welke maatregelen genomen moeten worden.  

 

 

In de meeste gevallen stroomt het kind door naar het volgende jaar.  

Soms merken we dat het beter is voor een kind zowel op vlak van leerstof als op vlak van welbevinden dat hij of zij een jaartje langer in de kleuterschool blijft.

 

 

Wij bieden zorg op de 4 niveaus van het zorgcontinuüm. 

Fase 0: Brede basiszorg 

We vertrekken vanuit onze rijke hoeken waarin we de kleuters hun spel kunnen observeren. Vanuit onze observaties gaan we activiteiten, acties en materialen aanbieden om kleuters verder te helpen in hun ontwikkeling. In alle materialen en activiteiten wordt ruim gedifferentieerd.

 

Fase 1: Verhoogde zorg 

Als we ondervinden dat de basiszorg niet volstaat, worden er na een zorgoverleg, andere acties ondernomen. We bepalen deze acties naar gelang de specifieke onderwijsbehoeften van de kleuter.

Mogelijke acties:

 

Fijne motoriekgroep (fijne motoriekdoos)

Welbevindengroep

Wiskundegroep

Groepje werkhouding

Taalgroepje

·        Pré-teaching

·        Herhalend vertellen

·        Mind mapping

·        Taalspelletjes

·        Taaltraject

Externe hulp van een logopediste of kinesiste

 

 

Extra uitdaging 

Wanneer we merken dat een kleuter de aangeboden activiteiten sneller verwerkt, beslissen we deze kleuter extra uit te dagen.

 

Mogelijke acties:

 

Fluo puzzelkar=uitbreiding op de puzzelrups 

Denkspellen ( SmartGames)

Stempelen en spelen met letters

Stappenplannen

Matrix

 

 

Fase 2: Uitbreiding van zorg 

Als de vorige twee fasen ontoereikend zijn, kunnen we spreken van leer,- gedrags-,of ontwikkelingsproblemen en leer,- gedrags- of ontwikkelingsstoornissen. 

 

CLB

Zij kunnen mee zorgen voor de juiste maatregelen en hulp. Wij werken samen met VCLB De Wissel Antwerpen .

Na een MDO (multidisciplinair overleg) wordt een werkplan opgesteld. 

Dit wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en eventueel aangepast.

 

Ondersteuningsnetwerk

Dit overheidsinitiatief zorgt voor opvang van leerlingen met specifieke onderwijsnoden in het gewoon onderwijs. Hiervoor komen personen met expertise uit het bijzonder onderwijs de klasleerkracht ondersteunen. Samen met het CLB wordt er bekeken of er gebruik gemaakt kan worden van het ondersteuningsnetwerk. Er zijn enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Wanneer dit het geval is kan de school deze extra hulp aanvragen.  

Op onze school werken we samen met Antwerpen Plus en Expant 24

 

Fase 3: Overstap naar een school op maat 

De inspanningen die wij als school doen om de nodige zorg voor een leerling te realiseren, hebben niet altijd het gewenste resultaat.  

In zo’n situatie kunnen wij, na overleg met ouders en CLB, het advies geven voor een overstap naar een andere school. 

ZORG.png
zorg-400x288.png
1.png
2.png
bottom of page