top of page

 Schoolvisietekst.

 

Basisschool Heilige Familie

Kwaliteitsonderwijs in Berchem, respectvol en gastvrij,

in de christelijke traditie.

“Ik zal er zijn voor jou”

Het evangelie als bron voor onze inspiratie.

 

Onze katholieke basisschool werkt aan een familiale sfeer.

De kinderen en het schoolteam voelen zich als één grote familie op school.

 • Een warm en open schoolklimaat

We werken aan een school waar iedereen zich welkom, thuis en goed voelt.

Een gesprek is hier altijd mogelijk.

 

 • Het ‘volledige’ kind mag groeien

We werken aan een school waarin kinderen hun verschillende talenten kunnen ontwikkelen.

 

 • Betekenisvolle activiteiten

We werken aan een school waar eigen ervaringen, leefwereld en cultuur een duidelijke plaats krijgen.

 

 • Optimale kansen voor iedereen

We werken aan een school waar we zorg dragen voor elk kind, rekening houdend met de draagkracht van de school.

 • Dialoogschool

We staan open voor verschillende culturen en levensbeschouwingen, de verschillen doen ons groeien dankzij wederzijds respect.

 

 

Bovenstaande schooleigen visietekst bouwt verder op het opvoedingsproject van het schoolbestuur van het Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen (KOBA)

2. Wettelijke verplichtingen.

 

2.1 Inschrijven van leerlingen.

 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te veranderen of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.

 

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden.

In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

 

Kleuters mogen pas ingeschreven worden en aanwezig zijn vanaf de dag dat ze twee en een half jaar oud zijn. Kleuters die jonger zijn dan drie jaar, worden slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.

Er zijn zeven wettelijke instapperioden voor nieuwe kleuters voorzien:

 • telkens de eerste dag na de grote vakantie,

 • de herfstvakantie,

 • de kerstvakantie,

 • 1 februari,

 • de krokusvakantie,

 • de paasvakantie

 • na Onze Heer Hemelvaart.

 

Verlaging aanvang van de leerplicht

De federale overheid besliste in het voorjaar 2019 tot een verlaging van de aanvang van de leerplicht. Door deze federale wet verlaagt vanaf 1 september 2020 de aanvang van de leerplicht van 6 naar 5 jaar en wordt het aantal jaren leerplicht opgetrokken van 12 naar 13 jaar.

 

2.2 Toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs

 

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 3.1.2 meer te weten over die voorwaarden.

 

Om in te stappen in het eerste leerjaar moet uw kind minstens 250 halve dagen Nederlandstalig kleuteronderwijs gevolgd hebben voorafgaand aan de lagere school of de toelating hebben van de klassenraad.

 

Voor de nieuwe groep leerplichtigen (de 5-jarigen in het kleuteronderwijs) wordt er een leerplicht ingevoerd van 290 halve dagen.

 

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB.

 

De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen.

Wegens gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

 

Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

 

Klasindeling

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep.

Vindt de school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht.

De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. Dit geldt ook voor de overgang van kleuterschool naar lagere school.

 

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

 

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

 

Sinds enkele schooljaren werken alle Antwerpse basisscholen

met een elektronische aanmeldingsprocedure.

Meer informatie kan steeds bekomen worden bij: meldjeaan.antwerpen.be

 

2.2  Ouderlijk gezag

 

Zorg en aandacht voor het kind

Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

 

Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

 

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

 • Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, …;

 • Afspraken in verband met oudercontact.

 

Co-schoolschap

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school

 

2.3  Afwezigheden

 

Voor leerlingen in het lager onderwijs, de 5-jarigen en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid.

 

Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen aanwezigheid.

Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht.

 

De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als aanvaardbaar beschouwd wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid.

 

Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen.

Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep.

 

De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgeven aan de overheid. Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag verliezen en ook de toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind kleuteronderwijs volgde.

 

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter onmiddellijk aan ons meldt, liefst voor 9.00 uur. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kan afzetten, laat je dit zo snel mogelijk weten. Je meldt je dan aan bij Juf Anne (03 239 17 88) .

Komt je kind meermaals te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kleuter kunnen verhogen.

 

Wegens ziekte

 • Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.

 • Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.

 • Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

 • Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de leraar.
De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

 

Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:

 

 • het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant;

 • de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;

 • het vieren van een feestdag die hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).

 

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens:

 

 • de rouwperiode bij een overlijden;

 • het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;

 • de deelname aan time-out-projecten;

 • persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden.

 • school-externe interventies

 

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

 

Problematische afwezigheden

Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal je onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid van je kind.

 

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

 

Onderwijs aan huis

Als je kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen.

Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan voeg je een medisch attest toe waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen.

Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een geneesheer-specialist nodig dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen.

 

Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig.

 

Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te bezorgen.

 

Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht.

 

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan.

 

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.

 

De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie.

 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

 

2.4  Een- of meerdaagse schooluitstappen (extra-murosactiviteiten)

 

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten.

We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven.

 

Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar worden voorzien.

Hieronder vind je een overzicht van die schooluitstappen:

 

Klas: 3de kleuterklas en 1ste leerjaar

Aanbod: boerderijklassen (2 dagen, 1 overnachting)

Doel:

 • Dieren van de boerderij leren kennen, verzorgen.

 • Het leven op de boerderij van dichtbij ervaren.

 

Klas: 2de leerjaar

Aanbod: Indiaandagen (2 dagen, 1 overnachting)

Doel:

 • Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen leven.

 • De aarde waarderen als een plaats om te leven en dit uitdrukken;

 • Levenswijzen hier en elders met elkaar vergelijken.

 

 

Klas: 4de leerjaar

Aanbod: Kasteelklassen (3 dagen, 2 overnachtingen)

Doel:

 • Met anderen willen en kunnen samenleven, samenwerken en communiceren.

 • De natuur verkennen en er dankbaar voor zijn.

 • Meer te weten willen komen over de natuur.

 

Klas: 5de leerjaar

Aanbod: bosklassen in de Voerstreek (5 dagen, 4 overnachtingen)

Doel: groepsvorming:

 • Op een warme en communicatieve wijze in relatie treden met zichzelf en met de anderen.

 • Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin je leeft.

 • Omgeving exploreren en inzicht verwerven in de wereld in al zijn dimensies

 

Klas: 6de leerjaar

Aanbod: zeeklassen in Nieuwpoort (5dagen, 4 overnachtingen)

Doel: groepsvorming:

 • Op een warme en communicatieve wijze in relatie treden met zichzelf en met de anderen.

 • Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin je leeft.

 • Omgeving exploreren en inzicht verwerven in de wereld in al zijn dimensies

 

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die worden georganiseerd.

Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten langer duren dan één dag, dien je dat voorafgaand schriftelijk te melden aan de school.

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn.

 

 

2.5 Herstel- en sanctioneringsbeleid.

 

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken.

Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing.

Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken.

Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.

 

Begeleidende maatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel voorstellen. De school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.

 

Een begeleidende maatregel kan zijn:

 • Een gesprek met directie of zorgcoördinator 

 • Een time-out:

 • Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de leerkracht naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken;

 • Een begeleidingsplan: Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.

 

Herstel

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel.

We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Een herstelgerichte maatregel kan zijn:

 • een herstelgesprek tussen de betrokkenen;

 • een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep;

 • een bemiddelingsgesprek;

 • no blame-methode bij een pestproblematiek;

 • een herstelgericht groepsoverleg (HERGO):

Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte

 

Ordemaatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.

 

Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.

Een ordemaatregel kan zijn:

 • een verwittiging in de agenda;

 • een strafwerk;

 • een specifieke opdracht;

 • een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie;

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

 

Tuchtmaatregelen

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

 

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen.

Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs.

 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

 • Een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaaal vijftien opeenvolgende schooldagen;

 • Een definitieve uitsluiting

 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen.

Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart.

De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

 

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

 

 • De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.

 • De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.

 • Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.

 • Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting.

 

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend).

Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren opnieuw in te schrijven.

 

Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep.

De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

 

In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

 

Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

 

 • Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.

 • Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven.

 

KOBA Metropool VZW

t.a.v. J. Blockhuys

Noorderlaan 108

2030       Antwerpen

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;

 • het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.

 • Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

 

De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

 

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

 

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

 

De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

2.6 Getuigschrift basisonderwijs.

 

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift basisonderwijs.

Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt.

 

Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan.

Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.

 

Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.

 

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vragen.

Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald.

Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs.

Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt.

De getuigschriften worden uitgereikt op de proclamatieavond van het zesde leerjaar. De datum van uitreiking is ook de ontvangstdatum voor het instellen van beroep. Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep.

Beroepsprocedure

Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht.

 

Let op:

 • wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

 • wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

 

Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.

 

Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen.

Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je kind.
Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.

 

De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je mee. Er zijn twee mogelijkheden:

 • De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad rechtvaardigen;

 • De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering

 

Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.

 

Dit kan via aangetekende brief

KOBA Metropool VZW

t.a.v. J. Blockhuys

Noorderlaan 108

2030       Antwerpen

 

Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. De ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur.

 

 

Let op:

als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

 

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het beroep is gedateerd en ondertekend;

 • het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst).

 • Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

 

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

 

De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.

 

In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur.

Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen.

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.

 

2.7 Schoolkosten

Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis, zowel in de kleuterschool als in de lagere school. De school mag geen inschrijvingsgeld vragen.


Ook de materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, zijn gratis. De school kan daar geen bijdrage voor vragen.
Er bestaat een officiële lijst van kosteloze materialen. (zie onderwijs.vlaanderen.be)
Zwemlessen zijn gratis tijdens 1 schooljaar in het lager onderwijs (om de eindterm te bereiken, in onze school voor het derde leerjaar.)

Bijdrage van de ouders

Scholen gebruiken vaak meer materialen en bieden meer activiteiten aan dan strikt noodzakelijk voor de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen. Het gaat om zaken die het leren boeiender maken. Daarnaast kunnen scholen ook andere diensten aanbieden.
Voor die uitgaven kan de school een bijdrage vragen aan de ouders. Daarvoor bestaan regels. De regels verschillen volgens de aard van de uitgaven.

 

Maximumfactuur voor materialen en activiteiten


Wat valt eronder?
Activiteiten tijdens de schooltijd die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen: toneelbezoek, daguitstappen, sportactiviteiten, zwemlessen (buiten het ene jaar gratis zwemmen) ...
Materialen die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. De school legt ze op, waardoor je niet zelf naar een goedkoper alternatief kan zoeken:

 • Je moet het materiaal op school aankopen.

 • De school vraagt specifiek materiaal, zoals een bepaald tijdschrift of een bepaald type map

 

Voor dat soort kosten bestaat een maximumbedrag dat de school per schooljaar aan jou kan doorrekenen. Dat maximumbedrag noemt men ook de ‘scherpe maximumfactuur’.  Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
Voor kinderen van de basisschool geldt het maximumbedrag in het schooljaar 2020-2021:

 

Niveau Kleuters

Geïndexeerd bedrag scherpe maximumfactuur: 45 euro

Niveau Lager onderwijs (per leerjaar)

Geïndexeerd bedrag scherpe maximumfactuur: 90 euro

 

Voor de lagere school zullen wij de bijdragen die van de ouders gevraagd mag worden, van iedereen innen. Deze aanrekening zal gespreid over drie rekeningen gebeuren.

Maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen


Wat valt eronder?
Heel wat scholen organiseren meerdaagse uitstappen zoals zee-, bos- of plattelandsklassen die (geheel of gedeeltelijk) binnen de schooluren vallen.

Je bent niet verplicht om je kind te laten deelnemen. Maar als je kind meegaat, kan de school je daarvoor een bijdrage vragen. Ook daarvoor bestaat een maximumbedrag: de ‘minder scherpe maximumfactuur’.

In het kleuteronderwijs bestaat geen minder scherpe maximumfactuur. De school mag er geen bijdrage vragen aan de ouders voor meerdaagse uitstappen. Dat betekent niet dat scholen niet met hun kleuters op meerdaagse uitstap mogen gaan.
In onze school gaat de derde kleuterklas op boerderijklassen.

Voor een kind uit de lagere school is een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs vastgelegd. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Daardoor kan het jaarlijks stijgen.

Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur aan het einde van het lager onderwijs maximaal 445 euro.

Bijdrageregeling voor andere diensten
Waarover gaat het?
Scholen kunnen nog andere diensten en producten aanbieden zoals buitenschoolse kinderopvang, middagtoezicht, maaltijden, drankjes, ... Dat zijn zaken waarvan je naar eigen keuze al dan niet gebruik maakt.

 

Concreet wil dit zeggen dat ouders buiten de bedragen die aangerekend worden voor de scherpe maximum factuur voor lagere school kinderen enkel nog voor volgende zaken dienen te betalen:

 • voor en nabewaking (zie voor- en naschoolse opvang)

 • gebruik van refter (3 x 28 euro per schooljaar)

 

Let op:  deze diensten zijn niet verplicht en voor middagopvang en voor- en naschoolse opvang wordt een fiscaal attest geleverd.

Wijze van betaling:

5 à 6 maal per jaar wordt u een gedetailleerde factuur aangeboden met een gestructureerde mededeling en overschrijvingsstrook zodat u de onkosten via de bank kan betalen.

Ouders die ervoor kiezen om toch contant te betalen, nemen contact op met de directeur en maken daartoe de nodige afspraken.  

Na het meegeven van de schoolrekening verwachten we van de ouders zo vlug mogelijk de betaling van het factuur, uiterlijk voor de opmaak van volgende schoolrekening.

Bij afwezigheid en annulatie kunnen kosten worden aangerekend. Dit gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.

 

Niet tijdig betalen:

Bij niet-tijdig betalen van de schoolrekening wordt altijd eerst een herinnering van betaling meegegeven met het kind. Wanneer de betaling te lang uitblijft wordt er persoonlijk contact opgenomen met de ouders om samen te zoeken naar een snelle afrekening.

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u altijd contact opnemen met de directeur of Juf Anne (secretariaat) van de school.

Het is de bedoeling dat er dan afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.

 

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen.

Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling).

Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.

2.8  Reclame en sponsoringsbeleid

 

Het standpunt van ons schoolbestuur:

 • reclame en sponsoring moet verenigbaar zijn met ons opvoedingsproject.

 • Reclame of sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind.

 • Zowel de sponsor als zijn product of dienst moet aanvaardbaar zijn voor de school.

 • Politieke propaganda mag niet gevoerd worden.

 • Handelsactiviteiten mogen verricht worden voor zover ze geen daden van koophandel zijn en ze verenigbaar zijn met onze onderwijsopdracht.

 • De verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten moeten vrij blijven van reclame, de naam van een sponsor mag niet vermeld worden. Ze mogen geen mededelingen bevatten die rechtstreeks of onrechtstreeks de verkoop van producten of diensten van de sponsor bevorderen.

 • Bij facultatieve activiteiten mag meegedeeld worden dat de activiteit geheel of gedeeltelijk ingericht wordt d.m.v. een gift of een gratis of onder de prijs geleverde prestatie van een sponsor. Reclame, in de algemene betekenis, kan niet.

 

3.  Diverse afspraken

 

3.1 Schooluniform (enkel voor leerlingen van de lagere school)

Van leerlingen die naar onze school gaan wordt verwacht dat ze het uniform van onze school dragen.

Uniform op school te bestellen:

 • donkerbruine sweater, vest of blazer met embleem van de school

 • voor meisjes: effen donkerbruine rok, broekrok, kleedje of lange broek (verplicht model)

 • voor jongens: effen donkerbruine lange broek, bermuda (verplicht model) 

 

Vrij te kiezen uniform naar volgende normen:

 • bruine jas, vest of anorak zonder bedrukking (geen zwart)

 • witte hemdsbloes, hemd met lange of korte mouwen

 • witte polo

 • muts, handschoenen, sjaal, kousen, sokken en broekkousen: wit, beige, grijs of bruin

 • Schoenen, laarzen in niet opvallende kleuren (geen sportschoenen) 

 • k-way mag maar we wijzen erop dat een k-way niet als jas mag gedragen worden. Hij dient eerder als een bescherming tegen een onverwachte regenbui. Een k-way mag dus meegebracht worden in de boekentas en bij die onverwachte regenbui bovengehaald worden

 • in de winterperiode is het dragen van een fluo hesje verplicht

 • boekentas

 

3.2 Haartooi

 

Zowel jongens als meisjes dragen een verzorgd en onopvallend kapsel.

Het verven van haar, dreadlocks, bepaalde scheer- en weeftechnieken worden niet toegelaten….

Twijfelt u aan wat kan en niet kan? De directeur staat u graag ten antwoord!

 

3.3  Schoolboeken

 

Om goed onderwijs in te richten, maakt de school gebruik van degelijk uitgewerkte leermethoden. Deze bestaan uit handleidingen voor de leerkrachten, handboeken en werkboekjes voor de leerlingen. Deze kosten de school handenvol geld en worden gratis ter beschikking gesteld van de leerlingen.

In de werkboekjes mogen de leerlingen schrijven. Op het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen deze boekjes mee naar huis. De handboeken dienen echter meerdere jaren gebruikt te worden.

Wanneer blijkt dat deze door slordig gebruik beschadigd worden, kan de school een vergoeding vragen.

Mogen we van de ouders vragen om ook hun kinderen erop te wijzen om steeds heel zorgvuldig met deze boeken om te springen? We vragen ook om deze boeken te kaften…

 

Opgelet:

Materiaal dat door de leerlingen beschadigd wordt (zodat het onbruikbaar wordt) of verloren gedaan wordt, zal via de schoolrekening aangerekend worden!

Wij vragen dus dat de ouders mee toezicht houden op het gebruik van deze ter beschikking gestelde materialen!

 

3.4 Schoolagenda

 

In de schoolagenda worden dagelijks de lessen, huistaken en mededelingen aan de ouders genoteerd. Het is een belangrijke schakel in de communicatie tussen school en ouders. Wij vragen dan ook om dagelijks de schoolagenda te lezen en te ondertekenen

Soms worden ook brieven meegegeven die moeten ingevuld worden. We vragen u die tegen de eerstvolgende schooldag in orde te brengen en terug mee te geven

3.5 Huiswerk

 

Het huiswerk… een engagement van iedereen!  

Via huiswerk kan een leerkracht nagaan of een leerling de leerstof heeft begrepen en zelfstandig kan verwerken.

In het lager onderwijs is ‘plannen en leren organiseren’ een eindterm. Huiswerk maken is een manier om een leerling planning en organisatie aan te leren.

Huiswerk is niet alleen een zaak van de leerkrachten en de leerlingen. Huiswerk vormt de brug tussen de school en de ouders. Het biedt een kans om ouders te betrekken bij de school. Daarom verwachten we dat ouders mag worden hun kind begeleiden en helpen bij het huiswerk.

 

 

Waarom geven we huiswerk? 

Het is belangrijk om kinderen regelmatig thuis met iets te laten bezig zijn dat met school te maken heeft.

Het is enkel inoefenen van leerstof waarvan we zeker zijn dat de kinderen het begrepen hebben om:

 

 • de leerstof te automatiseren. 

 • Het geheugen te trainen

 • De leerstof in te prenten. 

 

Huiswerk is uiterst geschikt om vaardigheden als leren leren, leren plannen en een leer- en werkhouding te ontwikkelen.

Leerlingen ervaren wat voor hen de beste studiemethode is.

 

Wat geven we als huiswerk?   

De leerkracht zorgt ervoor dat het huiswerk zinvol is.
In het eerste leerjaar dient huiswerk voornamelijk om het lezen en rekenen in te oefenen en te automatiseren.
In het vijfde en zesde leerjaar kunnen ook taken meegeven worden waarbij leerlingen iets moeten samenvatten, opzoeken of voorbereiden. 

 

De taken worden tegen de volgende schooldag gemaakt, tenzij anders vermeld in de agenda.

In de hogere klassen komt het regelmatig voor dat taken en lessen over verschillende dagen gepland moeten worden.

Naast de schriftelijke huistaken bieden we onze leerlingen ook de kans om op de computer de leerstof verder in te oefenen. Bingel en Scoodle zijn daar uiterst geschikt voor.

Wanneer hebben de leerlingen huiswerk?

 

1ste leerjaar

wanneer? maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

wat? lezen, rekenen, schrijven

2de leerjaar

wanneer? maandag, dinsdag, donderdag

wat? maaltafels, spelling, schrijven

3de leerjaar

wanneer? maandag, dinsdag, donderdag

wat? rekenen, schrijven, voorbereiding toetsen

4de leerjaar

wanneer? maandag, dinsdag, donderdag

wat? rekenen, schrijven, voorbereiding toetsen

5de leerjaar

wanneer? maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

wat? rekenen, schrijven, Frans, voorbereiding toetsen

6de leerjaar 

wanneer? maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

wat? rekenen, schrijven, Frans, voorbereiding toetsen

Hoe kan u de kinderen thuis begeleiden.

 • Kijken samen in de schoolagenda wat die dag gemaakt of geleerd moet worden.

 • Blijf in de buurt van uw kind terwijl hij/zij huiswerk maakt.

 • Zorg voor een nette en rustige werkplek.

 • Handteken elke dag de schoolagenda.

 

Wat is nog belangrijk?

 • Heb interesse voor wat je kind op school doet en leert. Laat je kind aanvoelen dat je zijn inspanningen ziet en waardeert. Belonen is doeltreffender dan straffen.

 • De school verwacht niet dat je zelf de leerstof uitlegt en zeker niet de huistaak maakt. Lukt het huiswerk niet vertel dan aan de leerkracht wat er niet lukte.

 • We verwachten niet dat u het huiswerk verbetert, dit gebeurt door de leerkracht. De juf/meester krijgt belangrijke informatie over wat gekend is en wat nog geoefend moet worden.

3.6 Taal

 

In de klas, tijdens de lessen, op de speelplaats en bij alle activiteiten in klasverband wordt er Algemeen Nederlands gesproken.

 

 

3.7 Rijen

 

Om het verlaten van de school zo veilig mogelijk te laten verlopen, organiseert de school begeleide rijen.

 • Kannunik Peetersstraat

 • Grote Steenweg

 • Fruithoflaan

 

Leerlingen die alleen naar huis gaan zijn verplicht hiervan gebruik te maken.

Bij het begin van het schooljaar wordt op de inlichtingenfiche van elke leerling genoteerd met welke rij zij naar huis gaan.

Telkens wanneer hiervan wordt afgeweken, dient de school hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld te worden.

De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het al dan niet meegaan met de rij!

De school kan dit niet voor elk kind afzonderlijk in het oog houden. Ouders zijn verantwoordelijk dat er thuis opvang is!

Om veiligheidsredenen mogen kleuters niet met de rij naar huis. Zij dienen afgehaald te worden in de school.

 

3.8 Refter

 

De leerlingen en kleuters kunnen tijdens de middag blijven ineten in de school. Zij brengen daarvoor zelf boterhammen of lunchpakket mee en water om te drinken.

Voor het gebruik van de refter dient een vergoeding betaald te worden.

Deze bedraagt 28 euro per trimester.

 

3.9 Voor- en naschoolse opvang

 

Voorbewaking:  Van 7.30 u tot 8.00 u: 0.75 euro per keer

 

Naschoolse opvang:  Tot 17.00 u: 3 euro per dag

                               Tot 18.00 u: 4 euro per dag

 

De naschoolse opvang op woensdag ziet er als volgt uit:

 • Tot 14.00 u in de school. De kinderen kunnen hun lunchpakket nuttigen. Zij brengen zelf hun drank mee.

  • Vanaf 12.30 u tot 14.00 u betaalt u 3 euro.

 • Na 14.00 u worden de kinderen, onder begeleiding, naar de kinderopvang ‘Napewaki’ in het WZC Sint Maria, vredestraat 93, 2600 Berchem gebracht. Hier is er opvang tot 19.00 u. De kinderen dienen daar afgehaald te worden.

        

Meer info: buitenschoolse opvang Napewaki

                           WZC Sint Maria

                           Vredestraat 93, 2600 Berchem

                           Tel: 0472 08 11 74

        Mail: administratie.napewaki@vdkomma.be

 

Opgelet: ouders die van deze dienst gebruik wensen te maken dienen hiervoor in te schrijven.

De prijs is afhankelijk van de duur van het verblijf in de kinderopvang. Dit wordt aangerekend door de kinderopvang en u krijgt hier ook een attest voor.

Mogen wij vragen de eindtijden van de naschoolse opvang te respecteren?

Indien u om één af andere reden toch later zal arriveren in de school, vragen wij u om de persoon die de naschoolse opvang uitvoert hiervan op de hoogte te brengen.

Hiervoor kan u gebruik maken van het volgend GSM-nummer: 0487 80 34 57

(Enkel te gebruiken tussen 16.00 u en 18.00 u!)

 

“Onze school engageert zich om tegemoet te komen aan de basisvoorwaarden voor kwaliteit die worden bepaald door de stad Antwerpen. Deze basisvoorwaarden gaan over een minimum opvangaanbod, veiligheid, maximum aantal kinderen per begeleider, inclusie, voorwaarden voor opvangpersoneel en prijzenbeleid. Meer informatie hierover vindt u op https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang.”

 

3.10 Speeltijden

 

Voor de lagere school:

Koeken mogen enkel meegebracht worden in een doosje (voorzien van naam).

Koeken in papieren wikkels zijn niet toegelaten.

Woensdag is het fruitdag! Ook dit fruit wordt in een doosje meegebracht.

Om te drinken vragen we enkel water mee te geven. De leerlingen kunnen ook water krijgen op school.

 

Voor de kleuterschool:

Koeken zijn niet toegelaten, kleuters eten fruit of een boterham tijdens de speeltijd.

Om te drinken vragen we om enkel water of melk mee te geven. De kleuters kunnen ook water krijgen op school. Dit is gratis.

3.11 Zwemmen en turnen

 

De zwembeurten en lessen lichamelijke opvoeding maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle leerlingen zijn verplicht hieraan deel te nemen.

Uitzonderingen kunnen alleen toegestaan worden wanneer zij gewettigd zijn door een doktersattest. ( Het vrijstellen van zwemmen omwillen van een religieuze reden wordt niet toegestaan!)

 

Voor het zwemmen brengt iedereen een badpak/zwembroek, een badmuts en een handdoek mee. Liefst alles voorzien van een naam.

 

Voor de turnlessen dienen de leerlingen hun turnuniform aan te hebben.

 

3.11 Website en Facebook

                  

Plaats onze website voortaan bij: ‘favorieten’ !

U vindt er nieuws, actualiteit, foto’s en nog veel meer terug.

 

www.heilige-familie.be

 

In de loop van het schooljaar maken leerkrachten ook foto’s van de leerlingen tijdens verschillende evenementen. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite op te vrolijken en actueel te houden en we willen die ook delen met jullie.

 

Er worden enkel niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden gepubliceerd.  op onze facebookpagina; Op de site vindt u ook mededelingen en info.

 

3.12    Fiscale attesten

 

Sinds 2005 mogen alle onkosten voor kinderopvang ingebracht worden bij uw belastingaangifte.

Dit houdt in:         

 • gebruik van de refter (28 euro per trimester)

 • kosten van voor- en naschoolse opvang

 

In de maand mei bezorgt de school deze fiscale attesten.

 

4. Welzijnsbeleid

 

4.1  leerlingbegeleiding

 

Zie bijlage zorgbeleid

 

4.2  Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden.

 

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de lestijden:

 • revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen);

 • revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen).

 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens de lestijden.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

 • een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;

 • een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt;

 • een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is;

 • een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

 • een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;

 • een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod;

 • een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is;

 • een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker.

 

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld.

 

4.3  Pestbeleid

 

Via deze link kan u het pestbeleid raadplegen

 

4.4  Verkeersveiligheid

 

Het verkeer in de Jan Moorkensstraat en de Burgemeester Woutersstraat is niet altijd evident.

Omwille van de veiligheid van onze leerlingen vragen wij om de verkeersregels te respecteren:

 • Maximum snelheid van 30 km per uur

 • Correct parkeren ook bij het afzetten en ophalen van de kinderen

 • Rijrichting in de Burgemeester Woutersstraat, let op dit geldt niet voor fietsers.

 

4.5  Medicatie

 

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen.

Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen.

Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

 

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

 

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.

 

4.6  Rookverbod

 

Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement.

Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur.

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.

Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten

 

 

5. Privacy

 

Welke informatie houden we over je bij?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving.

We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.

 

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met het softwareprogramme Informat. We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.

 

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner.

 

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken.

Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de directie.

 

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Als je kind van school verandert, worden een aantal gegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden:

 • de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan.

 • Het gaat om de essentiële gegevens die de studieresultaten en studievoortgang van je kind bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren;

 • De overdracht gebeurt enkel in het belang van je kind.

 

Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag aan de nieuwe school door te geven.

 

Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website of op onze facebookpagina. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten.

De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.

 

Bij het begin van het schooljaar vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming nog intrekken.

 

We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

 

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.

Recht op inzage, toelichting en kopie

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur.

We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.

bottom of page